Dijagnostika

 

"Vodite računa o svom telu. To je jedino mesto gde možete da živite." Džim Ron


U modernoj trenažnoj praksi prosto je nemoguće programirati trenažne cikluse bez utvrđivanja parametara funkcionisanja organskih sistema (srca, pluća, mišića,...). Dijagnostička laboratorija "Advance fitness" opremljena je najsavremenijim uređajima za morfološku i funkcionalnu procenu trenutnog stanja organizma. Pod vođstvom docenta doktora Vladimira Ilića, specijaliste sportske medicine, obavljaju se visoko validni testovi čija je specifičnost i senzitivnost potvrđena u relevantnim naučnim istraživanjima. Na ovaj način dobijaju se precizni podataci koji omogućavaju da se utvrdi trenutni zdravstveni i funkcionalni status ispitanika. Analizom i korišćenjem objektivnih podataka formiraju se individualni trenažni programi, a rezultati treninga se prate u kontinuumu vremena.


Treba naglasiti da su svi ispitanici pokriveni kontinuiranim zdravstvenim monitoringom pa na taj način pored zdravih rekreativaca i profesionalnih sportista, u centru se obavljaju testiranja i determinišu trenažni programi za osobe obolele od hroničnih bolesti (gojaznost, šećerna bolest tip 1 i 2, kardiovaskularni i respiratorni bolesnici). Takođe, pored testiranja u strogo kontrolisanim laboratorijskim uslovima, dijagnostički centar poseduje aparaturu za precizna terenska testiranja.


advance fitness beograd    advance fitness beograd

Opšti zdravstveni i specifični sportsko-medicinski pregled
Svi ispitanici prolaze detaljan medicinski pregled kako bi se utvrdilo zdravstveno stanje. Obavezan deo pregleda podrazumeva uzimanje detaljne anamneze, fizikalni pregled kardiorespiratornog sistema i merenje nivo glukoze i holesterola u krvi. Takođe, vrši se procena električne aktivnosti srčanog mišića u stanju mirovanja i tokom submaksimalnog, maksimalnog i supramaksimalnog opterećenja korišćenjem najsavremenijeg 12-kanalnog EKG aparata (COMEN, CM1200A, Hong Kong). Na taj način moguće je detektovati prisustvo eventualnih patoloških procesa na srčanom mišiću koji mogu biti kontraindikovani sa daljim bavljenjem fizičkom aktivnošću.
advance fitness beograd

Procena morfološkog statusa organizma
Procena telesnog sastava obavlja se pomoću multikanalne bioimpedanse (InBody 770, South Korea, Seoul). In Body 770 je uređaj najnovije generacije za neinvazivnu procenu telesnog sastava koji se ekstenzivno koristi u medicini za praćenje nivoa uhranjenosti i nutritivni status svih populacionih grupa (deca, odrasli, sportisti, ...). Uređaj funkcioniše na principu propuštanja slabe struje različite frekvencije u toku jednog minuta pri čemu se dobijaju kvalitativni i kvantitativni podaci o električnoj provodljivosti tkiva na osnovu čega se procenjuje količina i odnos pojedinih vrsta tkiva u organizmu. Pored ukupne količine telesnih i visceralnih masti (masno tkivo oko unutrašnjih organa), količine bezmasne komponente i ukupne mase skeletnog mišićnog tkiva, dobijaju se i podaci o količini vode raspoređene unutar i van ćelija na osnovu kojih procenjujemo eventualno prisustvo otoka u određenim segmentima. Takođe, uređaj daje i podatke o količini masnog i mišićnog tkiva u svakom od segmenata tela (trup, ruke i noge). Analizom dobijenih rezultata formiraju se adekvatni individualni programi i mogu se pratiti efekti preporučene dijete, treninga i ostalih terapijskih procedura.


Posturalna analiza tela
Hipokinezija (nedovoljna fizička aktivnost) kao bolest savremenog čoveka ima za posledicu sve veći procenat telesnih deformiteta skeletnog sistema. Ovo se posebno odnosi na decu i adolescente kod kojih je zapažena veća učestalost anatomskih anomalija kičmenog stuba i svodova stopala. Savremeni sistem za određivanje postularnog statusa (Contemplas 3D Profesional Motion Analysis Software) koji koristi dve odnosno tri kamere koje detektuju markere na fiksnim antropometrijskim tačkama tela u različitim ravnima (frontalna, sagitalna i transverzalna). Na osnovu ovih podataka moguće je tačno utvrditi nivo telesnih deformiteta kao i stepen zakrivljenosti kičmenog stuba i dati preporuke za dalji kineziterapijski i fizikalni tretman. Pored analize posture, dobijaju se precizni podaci statičke i dinamičke plantografije pomoću platforme sile koja detektuje pritisak struktura stopala u toku stajanja i slobodnog hoda. Na taj način moguće je otkriti eventualne deformitete stopala (ravna ili izdubljena stopala, uvrnuto ili izvrnuto stopalo) na osnovu čega se prepisuje adekvatna kineziterapija i nošenje korektivnih uložaka.


advance fitness beograd

Funkcionalna dijagnostika
U dijagnostičkom centru vrše se testiranja kojima se procenjuju funkcionalne sposobnosti kardiovaskularnog i respiratornog sistema. Standardizovani testovi se obavljaju na bicikl-ergometru (Monark 828E, Vansbro, Sweden) i traci (Technogym, Run Med Excite, Gambettola, Italy). Korišćenjem testova sa kontinuiranim i progresivnim povećanjem opterećenja određuju se maksimalna potrošnja kiseonika (VO2max), nivo fizičke radne sposobnosti, trenažne zone, aerobni i anaerobni pragovi, krivulja laktata i zasićenost krvi kiseonikom. Dobijeni podaci su od izuzetne važnosti za programiranje i individualno doziranje trenažnog opterećenja, kao i za praćenje efekata treninga.


tMG
Tensiomiografija je neinvazivni merni postupak za detekciju kontrakcijskih svojstava skeletnih mišića. Pomoću tMG uređaja (tMG system, Slovenia) se procenjuje mehanička reakcija mišića i njegova funkcionalna svojstva izazvana u jednom električnom podražaju. tMG kao merni instrument uključuje električni stimulator i podjedinicu za prikupljanje podataka, mehanički senzor i elektrode, koji su povezani preko softvera sa računarom. Ima široku upotrebu u medicini i sportskoj medicini i rehabilitaciji gde služi za procenu kontraktilnih svojstava mišića i stepena zamora i oštećenja mišića koji se ne mogu dopiti konvencionalnim medicinskim procedurama. Na taj način moguće je u dužem vremenskom periodu pratiti različite efekte treninga rekreativaca i vrhunskih sportista. Takođe, dobijeni podaci koriste se i za optimizaciju procesa oporavka i rehabilitacije. Ovo je jedna od najpreciznijih indirektnih metoda za procenu tipa mišićnih vlakana (procenat brzih i sporih vlakana), što ima izuzetan značaj u procesu rane identifikacije talenata i davanju preporuka za bavljenje odgovarajućom vrstom sporta kod dece i adolescenata.


advance fitness beograd

OPTOJUMP SISTEM
OptoJump sistem (Microgate, Italy) se koristi za procenu motoričkih sposobnosti i mehaničkih karakteristika mišićnog aparata i bazira se na neprekidnom emitovanju i primanju signala između foto-dioda. Primenom različitih tehnika skokova procenjuje se repetitivna i eksplozivna snaga nogu, zatim brzina motornog reagovanja i nivo i kvalitet mišićnog zamora. U sklopu testiranja na pokretnoj traci dobijaju se podaci o kvalitetu humane lokomocije na osnovu detekcije trajanja faze kontakta stopala sa podlogom, trajanja faze leta i dužine koraka.


advance fitness beograd

FOTOĆELIJE
Dijagnostički centar je opremljen najmodernijim wireless sistemom fotoćelija za merenje vremena (Microgate WITTY System, Italy). Primenjuje se za motorička testiranja pomoću baterije testova za procenu brzine i agilnosti (sprint, repetitivni sprint, prolazna vremena, T-test promene pravca). Sistem se koristi za terenska i laboratorijska testiranja.


advance fitness beograd

Blog

 


advance fitness
 
 
 

Adresa

Pariske komune 26
11000 Novi Beograd, Srbija

Telefon

+381 (0) 11 319 47 23
+381 (0) 64 184 17 50

E-mail